SBA Brandskyddsansvarig (Distans)

Ring oss och boka direkt – 08-33 55 43

Vem passar kursen om brandskyddsansvarig på arbetsplatsen?

I varje företag och organisation krävs en ansvarig för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Den brandskyddsansvarige har en central roll i att planera och implementera åtgärder för att förebygga bränder på arbetsplatsen. Utöver detta ansvarar personen för regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen genomgår regelbunden brandskyddsutbildning.

Varför brandskyddsansvarig utbildning?

Att ta en brandskyddsansvarig kurs är avgörande för att förvärva den nödvändiga kompetensen att leda brandskyddsarbetet på arbetsplatsen. Kursen ger en djup förståelse för grundläggande principer inom brandskydd och brandsäkerhet. Den inkluderar också praktiska kunskaper om hur man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska brandrisken. Dessutom täcker kursen korrekt användning av brandsläckare och andra brandskyddsutrustningar.

Brandskyddsfrågor är kritiska för alla verksamheter, och med rätt utbildning kommer du att känna dig tryggare i din roll! Kursen ger en solid grund för att organisera och planera effektiva brandskyddsåtgärder på din arbetsplats, vilket är avgörande för säkerheten.

Målet med kursen i brandskyddsansvar

Efter att ha framgångsrikt genomfört vår Brandskyddsansvarig Kurs kommer deltagarna att förvärva den nödvändiga kompetensen för att navigera och agera som ledare inom brandskydd på arbetsplatsen. Kursen strävar efter att inte bara överföra teoretisk kunskap utan också att ge praktiska färdigheter för att säkerställa effektivt och kostnadseffektivt brandskyddsarbete.

Genom att kombinera teori och praktik kommer deltagarna att uppnå:

 1. Påbörja sitt brandskyddsarbete: Förstå grunderna och de viktigaste aspekterna av brandskyddsarbete på arbetsplatsen.
 2. Organisera brandskyddsarbetet (SBA) på ett kostnadseffektivt sätt: Utveckla färdigheter för att strategiskt strukturera och genomföra brandskyddsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt.
 3. Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten: Få insikt i hur man effektivt planerar och leder brandsäkerheten vid omstruktureringar och förändringar i verksamheten.
 4. Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler: Utveckla förmågan att navigera och efterleva de relevanta lagarna och reglerna som styr brandskyddet.

Kursens innehåll och delmoment

Kursen omfattar följande centrala områden för brandskyddsansvariga:

 • Lagen om skydd mot olyckor: En djupgående förståelse för lagstiftningen som reglerar brandskyddet och dess tillämpning på arbetsplatsen.
 • Arbetsmiljölagen: Undersökning av arbetsmiljölagens relevans och krav för att säkerställa en säker arbetsplats.
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor: Förståelse för de specifika reglerna kring brandfarliga ämnen och produkter.
 • Brandskydd i Boverkets byggregler: Genomgång av de centrala aspekterna av byggregler som påverkar brandsäkerheten.
 • Försäkringsregler: Insikt i hur försäkringsregler relaterar till brandskydd och dess betydelse för verksamheten.
 • Ansvar: Klarhet kring olika aspekter av ansvar i samband med brandskydd på arbetsplatsen.
 • Brandskyddsorganisation: Hur man effektivt strukturerar och organiserar en brandskyddsorganisation.
 • Förebyggande brandskydd: Strategier för att identifiera och minimera brandrisker.
 • Hur du kommer igång med ditt brandskyddsarbete: Praktiska steg för att initiera och driva brandskyddsarbete.
 • Kommunens tillsyn: Förståelse för hur kommunala inspektioner och tillsyn påverkar brandskyddsarbetet.
 • Dokumentation: Betydelsen av korrekt dokumentation för att följa och redovisa brandskyddsåtgärder.