Information om asbest

Ring oss och boka direkt – 08-33 55 43

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Utbildning i asbesthantering för byggbranschen

Asbest är en potentiellt farlig substans som är vanligt förekommande inom byggbranschen. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö och minimera riskerna för arbetstagare är det avgörande att genomgå en välstrukturerad utbildning i asbesthantering. Den allmänna utbildningen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2016:1) är en branschstandard som ger deltagarna den kunskap och kompetens som krävs för att tryggt hantera och minimera risken för exponering för asbest.

Varför välja en kurs i asbesthantering?
 1. Hälsorisker och konsekvenser: Kursen ger en grundlig förståelse för hälsoriskerna med asbest och de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid exponering. Deltagarna lär sig att identifiera och undvika riskområden samt implementera säkerhetsåtgärder för att minska exponeringen.
 2. Lagkrav och riktlinjer: Genom kursen blir deltagarna förtrogna med gällande lagkrav och riktlinjer för asbesthantering. Det inkluderar AFS 2016:1, vilket ger en tydlig förståelse för arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, samt hur man säkerställer efterlevnad.
 3. Praktisk färdighetsträning: Kursen inkluderar praktiska övningar för att utveckla färdigheter för att säkert hantera asbest i olika situationer. Det kan innefatta korrekt användning av personlig skyddsutrustning, korrekt saneringsmetodik och hur man effektivt planerar och genomför arbete med asbest.
 4. Riskbedömning och hanteringsstrategier: Deltagarna lär sig att genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror och utveckla effektiva strategier för att minimera dessa risker. Detta är avgörande för att förebygga olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö.
 5. Samarbete och kommunikation: Kursen fokuserar också på vikten av samarbete och kommunikation i asbesthanteringsteam. Det är nödvändigt att alla inblandade förstår sina roller och ansvar för att säkerställa en effektiv och säker arbetsmiljö.

Utbildning i asbesthantering – mål och målgrupper

Att bemästra hanteringen av asbest kräver inte bara teoretisk förståelse utan också praktiska färdigheter och insikter för att minimera riskerna. Vår utbildning är utformad för att uppfylla dessa behov och skapa en arbetskraft som är inte bara informerad utan också skicklig och säker.

Utbildningens slutmål:

Utbildningen strävar efter att utrusta deltagarna med:

 1. Materialkunskap om asbest: Förståelse för asbestens olika former och dess egenskaper.
 2. Preliminärbedömning: Förmåga att göra en grundläggande bedömning av potentiellt asbestinnehåll.
 3. Fastställande och Arbetsmetoder: Kunskap om hur man säkert fastställer asbestinnehåll och väljer lämpliga arbetsmetoder.
 4. Nödvändiga Skyddsåtgärder: Förståelse för de skyddsåtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Målgrupper:

Denna utbildning vänder sig till de som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Den allmänna utbildningen ger behörighet för bearbetning och behandling, men inte för rivning eller sanering.

Utbildningens innehåll och planering

Utbildningens innehåll:’

Här får du veta vad kursen innehåller, och hur vi lägger upp de olika momenten. Om du har frågor kan du alltid fråga oss!

 1. Gällande Föreskrifter: Förståelse för och efterlevnad av de aktuella arbetsmiljöföreskrifterna.
 2. Asbestens Karaktär och Placering: Identifiera var asbest kan finnas och förstå dess potentiella faror.
 3. Hälsorisker med Asbest: Inblick i de hälsorisker som är förknippade med asbest och hur man undviker dem.
 4. Arbetsmetoder: Kunskap om olika arbetsmetoder för att hantera asbest säkert.
 5. Utrustning: Praktisk kunskap om maskinell och personlig skyddsutrustning för asbesthantering.
 6. Avfallshantering och Kontrollmetoder: Förståelse för hur man hanterar avfall och kontrollerar asbestarbete.
 7. Nödfallsåtgärder: Kunskap om hur man agerar i nödsituationer relaterade till asbest.
 8. Medicinska Kontroller: Förståelse för vikten av regelbundna medicinska kontroller vid arbete med asbest.

Vår utbildning strävar inte bara efter att överföra information utan att forma kompetenta och medvetna yrkespersoner som kan säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.